Lukiokemian oppimispolkuja (LOPS 2003)

Aikataulu Perus teellinen

KE1

 

Millaisista hiukkasista atomi koostuu?

Miten järjestysluvusta ja massaluvusta selvite­tään protonien ja neutronien lukumäärät?

Miten määritellään alkuaine?

Mitä ovat isotoopit?

Miten lasketaan elektronien lukumäärä atomissa tai ionissa?

Mikä on anioni ja mikä on kationi?

Reaktio 1: 10, 11, 12, 25, 30, 31

Mooli 1: 58, 59, 63

Mitä suuruusluokkaa ovat atomin ja ytimen säde ja massa?

 

Mikä on kovalenttinen sidos?

Mitä on elektronegatiivisuus, ja miten se liittyy poolisuuteen?

Mitkä seuraavista alkuaineista aiheuttavat orgaanisiin yhdisteisiin poolisuutta: hiili, vety, typpi, happi, fluori, kloori?

Miten poolisuus liittyy liukoisuuteen?

Reaktio 1: 63, 64, 67, 68, 123

Mooli 1: 28, 29

Kuinka monta sidosta hiili, vety, typpi ja happi tavallisesti muodostavat orgaanisissa yhdisteissä, ja miten asia voidaan päätellä ulkoelektronien lukumäärästä?

Ovatko CO2, CH3OCH3, CCl4 ja CHCl=CHCl poolisia?

Reaktio 1: 32, 69

Mooli 1: 27, 30, 31

 

Minkälainen rakenne tarvitaan dispersiovuoro­vaikutukseen, dipoli-dipolivuorovaikutukseen ja vetysidoksiin?

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja niiden välisten muutosten nimitykset?

Millä tavalla orgaanisen yhdisteen olomuoto riippuu lämpötilasta ja vuorovaikutuksista?

Reaktio 1: 1, 2, 3, 105, 112, 114

Mooli 1: 19, 21, 33, 34, 36, 104

Miten molekyylien väliset vuorovaikutukset vaikuttavat vesiliukoisuuteen?

Miten molekyylin koko ja muoto vaikuttavat yhdisteen sulamis- ja kiehumispisteisiin?

Reaktio 1: 106, 110, 111

 

Miten piirretään viivakaavoja?

Kuinka viivakaavasta selvitetään molekyyli­kaava?

Reaktio 1: 38, 39, 47

Mooli 1: 92, 93

Millä alkuaineilla rakennekaavaan voidaan piirtää sidoksiin osallistumattomia elektroni­pareja? Missä tilanteissa niiden määrä eroaa tavanomaisesta?

Miten tulkitaan yksirivisiä rakennekaavoja, kuten CH3(CH2)2C(OH)(CH3)CHO?

Reaktio 1: 35, 36, 37

 

Minkä näköisiä ovat rakenteeltaan aldehydi, alkaani, alkeeni, alkyyni, alkoholi, amidi, amiini, eetteri, esteri, fenoli, heterosyklinen yhdiste, karboksyylihappo, karbonyyliyhdiste ja ketoni?

Millaisiin rakenteisiin liittyvät käsitteet primaarinen, sekundaarinen ja tertiaarinen?

Millä etuliitteillä ilmaistaan 1–10 hiiliatomin lukumäärä?

Mitä ovat tyydyttyneet, tyydyttymättömät ja aromaattiset hiilivedyt?

Reaktio 1: 43, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 138, 139, 141, 152, 154

Mooli 1: 94, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 109, 117, 122, 127, 128

Minkä näköisiä ovat alifaattinen yhdiste, anhydridi, haloalkaani, nitriili ja tioli?

Mitkä funktionaaliset ryhmät poikkeavat nimiltään vastaavista yhdisteryhmistä?

Mitä ovat kahden- ja kolmenarvoiset alkoholit?

Millaisia ovat konjugoituneet kaksoissidokset?

Minkä näköisiä ovat rakenteeltaan vahat ja aminohapot?

Reaktio 1: 108, 109, 113, 133, 134, 136, 142, 143, 144, 145, 146

Mooli 1: 99, 102, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 125, 129, 131, 164, 166, 168, 169

 

Miten nimetään hiilivetyjä? Entä alkoholeja, amiineja ja karbonyyliyhdisteitä?

Reaktio 1: 57, 58, 59, 60, 61

Mooli 1: 105, 147, 148, 149, 152, 153

Millä tavoilla nimetään eettereitä ja estereitä?

Miten nimetään usean funktionaalisen ryhmän yhdisteitä?

Mitä triviaalinimiä tavallisilla yhdisteillä on?

Mitä tarkoittavat nimitykset bentsyyli, fenyyli, nitro, iso, sek ja tert?

Reaktio 1: 140

Mooli 1: 123, 151, 154, 155, 156, 157, 158

 

Mitkä orgaaniset yhdisteryhmät hapettuvat ja mitkä pelkistyvät? Mitä ovat tuotteet?

Miten hapot ja emäkset reagoivat keskenään ja veden kanssa?

Mitkä orgaaniset ryhmät ovat happamia ja mitkä emäksisiä?

Reaktio 1: 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 171, 172

Mooli 1: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140

Miten orgaanisissa hapetusreaktioissa käy yhdisteen hapen ja vedyn määrille?

Miten aminohapot muodostavat kahtaisionin?

Reaktio 1: 169, 173, 176, 177

Mooli 1: 141, 142

Välikoe(t[telem]us)

 

Mitä tarkoittavat mooli ja moolimassa?

Miten lukumäärästä lasketaan ainemäärä ja ainemäärästä lukumäärä?

Miten lasketaan yhdisteen moolimassa?

Miten ainemäärän yhtälöstä ratkaistaan massa tai moolimassa?

Reaktio 1: 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80

Mooli 1: 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73

Miten isotooppien osuuksista lasketaan alku­aineen suhteellinen atomimassa?

Mihin massaan suhteelliset atomimassat on kiinnitetty?

Reaktio 1: 84, 85

Mooli 1: 61, 62, 69, 72

 

Miten lasketaan liuoksen konsentraatio?

Mitä tarkoittaa liuoksen tiheys?

Reaktio 1: 83, 90, 91, 93, 94

Mooli 1: 76, 78, 80, 82, 83, 108, 130

Miten muutetaan pitoisuuksien mol/dm3 ja g/dm3 välillä?

Mikä ero on liuoksen pitoisuudella (g/dm3) ja tiheydellä (g/dm3)?

Miten valmistetaan vaihe vaiheelta litra suola­liuosta, jonka pitoisuus on 1 mol/dm3?

Reaktio 1: 96, 99, 100, 101

Mooli 1: 77, 79, 85

 

Miten lasketaan seoksen massa- tai tilavuus­prosenttiosuus?

Reaktio 1: 88, 89

Mooli 1: 50, 52, 53, 74, 107, 133

Mitä ovat ja ppm?

Miten valmistetaan liuos, jonka pitoisuus on 4,7 % til.?

Reaktio 1: 98

Mooli 1: 54, 55, 56, 84

 

Miten laimennetaan konsentraatiosta 1 M konsentraatioon 0,154 M?

Reaktio 1: 102

Mooli 1: 89, 90, 91, 126

Miten laimennetaan massaosuudesta 10 % massaosuuteen 0,9 %?

Mooli 1: 88

 

Mitä ovat homo- ja heterogeeniset seokset?

Mikä on faasi?

Miten ja mihin perustuen aineita erotetaan toisistaan haihdutuksessa, suodatuksessa, tislauksessa ja uutossa?

Reaktio 1: 6, 7

Mooli 1: 39, 44, 47

Miten kromatografiset menetelmät toimivat?

Mitä on sentrifugointi?

Mitä ovat kolloidit?

Millaisia seoksia ovat liete, vaahto ja emulsio?

Mooli 1: 38, 43, 48, 49

  Reaktio 1: kertaustehtävät 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13 Reaktio 1: kertaustehtävät 5, 6, 7, 11, 14

Kurssikoe(t[telem]us)

 

KE2

 

Mitkä ovat rakenneisomerian lajit?

Mitkä ovat pentaanin isomeerit? Entä propeenin ja dietyylieetterin?

Reaktio 2: 159, 160, 161, 163, 164, 167

Mooli 2: 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135

Miten orgaanisen yhdisteen molekyylikaavasta päätellään renkaiden ja moninkertaisten sidosten lukumäärä?

Mitä tarkoittavat orto, meta ja para?

Reaktio 2: 162, 166

Mooli 2: 136, 137, 138

 

Mitkä ovat avaruusisomerian lajit?

Mitä avaruusisomeriaa esiintyy but-1-eenilla, but-2-eenilla, 3-jodibut-1-eenilla ja 3-metyyli-but-1-eenilla?

Millainen on kiraalinen molekyyli, ja mikä on raseeminen seos?

Reaktio 2: 168, 169, 170, 171, 172, 176, 182

Mooli 2: 168, 169, 172

Millaista isomeriaa on sykloheksaanissa ja 1,2-dikloorisykloheksaanissa?

Mihin ominaisuuksiin optinen aktiivisuus vaikuttaa?

Minkä näköisiä ovat tyydyttyneet ja tyydytty­mättömät rasvahapot?

Millaista tietoa antavat massa-, infrapuna- ja NMR-spektrit?

Reaktio 2: 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184

Mooli 2: 165, 166, 167, 173

 

Miten lasketaan suhdekaava, kun yhdisteestä on 11,2 % vetyä ja 88,8 % happea?

Miten suhdekaavasta saadaan moolimassan avulla molekyylikaava?

Reaktio 2: 36, 38, 39, 50, 52, 53

Mooli 2: 111, 117, 120, 124, 127

Miten lasketaan suhdekaava, kun 12 g yhdis­tettä tuottaa palaessaan 23 g hiilidioksidia ja 14 g vettä?

Milloin suhdekaavasta nähdään, että se on sama kuin molekyylikaava?

Reaktio 2: 32, 33, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 56, 57

Mooli 2: 112, 119, 125, 128

 

Mitä ovat jaksollisen järjestelmän jaksot ja ryhmät?

Miten jaksollisesta järjestelmästä katsotaan atomin ulkoelektronien lukumäärä?

Mikä alkuaine on rakenteeltaan 1s2 2s2 2p4?

Missä ovat jaksollisessa järjestelmässä s-, p-, d- ja f-lohko, ja mistä niiden nimet tulevat?

Miten elektronegatiivisuus muuttuu, kun kuljetaan jaksollisessa järjestelmässä vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas?

Mikä on atomin ja siitä muodostuneiden kationin ja anionin suuruusjärjestys?

Miten ja miksi atomisäde, ionisoitumisenergia ja elektroniaffiniteetti muuttuvat jaksoissa ja ryhmissä liikuttaessa?

Reaktio 2: 2, 5, 8, 9, 28, 29, 30

Mooli 2: 8, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 42

Mitä ovat Paulin kieltosääntö ja Hundin sääntö?

Miten selvitetään arseenin (Z = 33) täydellinen elektronirakenne ilman jaksollista järjestelmää ja jaksollisen järjestelmän avulla? Miten rakenne esitetään lyhyesti jalokaasurakenteen avulla?

Mitä arvoja atomin elektronien kvanttiluvut voivat saada?

Mikä on atomin viritystila, ja miten se voi purkautua?

Miten saman alkuaineen eri ionisoitumis­energiat riippuvat alkuaineen paikasta jaksollisessa järjestelmässä?

Miksi typellä on suurempi ensimmäinen ionisoitumisenergia kuin hapella?

Mitä erikoista on kromin ja kuparin elektroni­rakenteissa?

Millaisia ovat siirtymämetalli-ionien elektroni­rakenteet?

Reaktio 2: 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Mooli 2: 19, 20, 21, 35, 44, 46, 51, 52, 53, 54

Välikoe(t[telem]us)

 

Miten rakennekaavasta tunnistetaan, onko atomin hybridisoituminen sp3, sp2 tai sp?

Mikä on σ- ja π-sidosten lukumäärä yksin­kertaisissa sidoksissa, kaksoissidoksissa ja kolmoissidoksissa?

Reaktio 2: 65, 68, 70, 71, 72, 74, 75

Mooli 2: 156, 157, 162

Miten sp3-, sp2– ja sp-hybridiorbitaalit sijoittuvat avaruudellisesti?

Millä tavalla hybridiorbitaalit muodostetaan atomiorbitaaleista? Mikä merkitys on jäljelle jäävillä orbitaaleilla?

Miten hybridiorbitaaleilla ja σ- ja π-sidoksilla voidaan kuvata bentseeniä?

Reaktio 2: 62, 66, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 82

Mooli 2: 147, 148, 149, 150, 152, 153, 158, 159, 160, 161

 

Miten metallit ja epämetallit sijoittuvat jaksollisessa järjestelmässä?

Millaisia ovat metalli- ja ionisidos? Entä kovalenttinen hila?

Mitä allotrooppeja on hiilellä?

Reaktio 2: 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 108, 114

Mooli 2: 37, 67, 68, 69, 72, 73, 80, 83, 84, 87, 109, 110, 139

Mitkä alkuaineet ovat puolimetalleja?

Millainen on amorfinen aine?

Millä alkuaineilla on allotrooppeja? Millaisia?

Mitä alkuaineita voi tunnistaa liekkikokeilla?

Millaisia ovat kompleksiyhdisteet?

Reaktio 2: 60, 110, 111, 113, 115, 123, 125

 

Mikä hapetusluku on tavallisesti vedyllä, hapella, alkalimetallilla ja maa-alkalimetallilla sekä vapaalla alkuaineella?

Miten lasketaan hiilen hapetusluku CO2:ssa, Na2CO3:ssa ja HCO3:ssa?

Reaktio 2: 104, 105, 106

Mooli 2: 107, 140

Mitä poikkeuksia on vedyn ja hapen hapetus­luvuissa?

Miten lasketaan yksittäisten atomien hapetus­luvut CH3CH2OH:ssa?

Miten epäorgaanisia yhdisteitä nimetään?

Mitä nimiä on tavallisimmilla ioneilla?

Reaktio 2: 96, 98, 99, 100, 101, 103

Mooli 2: 105, 108, 141, 142, 143, 144

 

Miten ioni-dipolivuorovaikutus liittyy liukenemiseen?

Millainen on kylläinen liuos?

Mitä on kidevesi, ja miten se voidaan poistaa?

Miten pesuaineet toimivat?

Reaktio 2: 131, 134, 137, 145, 154, 156, 157

Mooli 2: 96, 97, 101

Miten lämpötila vaikuttaa suolojen ja kaasujen vesiliukoisuuteen? Entä paine kaasujen liukoisuuteen?

Mitä on hygroskooppisuus?

Mitä erikoista on veden tiheydessä eri lämpö­tiloissa?

Mitä tarkoitetaan veden kovuudella?

Mitä ovat pintajännitys ja kapillaari-ilmiö?

Reaktio 2: 133, 139, 141, 152

Mooli 2: 93, 98, 102

  Reaktio 2: kertaustehtävät 5, 9, 10, 17

Mooli 2: syventävät tehtävät 12, 20, 21, 32

Reaktio 2: kertaustehtävät 3, 4, 6, 7, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Mooli 2: syventävät tehtävät 14, 18, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 35

Kurssikoe(t[telem]us)

 

KE3

 

Mitä olomuotomerkintöjä reaktioyhtälöissä voidaan käyttää?

Miten tasapainotetaan orgaanisen yhdisteen palamisreaktio?

Miten reaktioyhtälön kertoimien avulla selvi­tetään tuotteen määrä, kun lähtöaineen määrä tunnetaan?

Reaktio 3: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18

Mooli 3: 12, 15, 16, 18, 20

Miten voidaan palamisreaktioissa perustella merkintää H2O(g) tai H2O(l)?

Reaktio 3: 13, 15, 20, 21, 22, 23

Mooli 3: 24, 25

 

Miten selvitetään reaktion rajoittava tekijä?

Reaktio 3: 24, 25, 26, 27, 28

Mooli 3: 37, 38, 39, 46

 

Miten prosenttinen saanto lasketaan?

Miten kahden aineen seoksen koostumus selvitetään kahden reaktioyhtälön avulla?

Miten reaktiosarjassa selvitetään lähtöaineen määrästä lopputuotteen määrä laskemalla ja laskematta reaktioyhtälöitä yhteen?

Reaktio 3: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

Mooli 3: 21, 47, 48, 49, 54, 55, 58, 59

 

Miten protoninsiirtoreaktio piirretään kaare­vien nuolien avulla?

Mitä ovat tuotteet kloorin ja etaanin välisessä korvautumisreaktiossa?

Reaktio 3: 46, 47

Mooli 3: 83

Mitä syntyy, kun jodimetaani reagoi natrium­hydroksidin tai ammoniakin kanssa?

Mitä substituutioita bentseenille voi tapahtua?

Millainen on alkaanin halogeenisubstituution mekanismi?

Reaktio 3: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Mooli 3: 85, 88

 

Mitkä ovat tuotteet, kun H2, Cl2, HCl ja H2O liittyvät kaksoissidokseen?

Mikä on Markovnikovin sääntö?

Mitä syntyy, kun alkoholista lohkeaa vettä?

Reaktio 3: 57, 60, 63

Mooli 3: 89

Mitä aineita voidaan liittää kolmoissidokseen?

Mitä ovat hydraus ja hydratoiminen?

Mitä reagensseja tarvitaan veden tai vety­halogenidin eliminoitumiseen?

Milloin eliminaatiotuotteita voi olla useita?

Millä Markovnikovin sääntö selittyy?

Reaktio 3: 58, 61, 62

Mooli 3: 90, 91, 93

 

Millaisia kondensaatioreaktioita on olemassa?

Mikä on kondensaation käänteisreaktio?

Mitkä funktionaaliset ryhmät hapettuvat ja mitkä pelkistyvät?

Reaktio 3: 68, 69, 70, 75, 77, 78, 79, 80, 85

Mooli 3: 96, 102, 103

Mitä voi tapahtua etanolille rikkihapon läsnä ollessa?

Millaisissa olosuhteissa esteriryhmä hajoaa?

Mitä hapettimia ja pelkistimiä orgaanisessa kemiassa käytetään?

Mitä ovat rasvat, ja miten niistä valmistetaan saippuaa?

Reaktio 3: 39, 40, 71, 72, 76, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 90, 91

Mooli 3: 97, 98, 100, 101

Välikoe(t[telem]us)

 

Miten ideaalikaasun tilanyhtälöstä ratkaistaan tilavuus?

Miten muutetaan baarit pascaleiksi ja litrat kuutiometreiksi?

Miten valitaan tilanyhtälöön kaasu­vakio?

Reaktio 3: 93, 94, 105, 107, 113

Mooli 3: 31, 35, 36

Mitä ovat NTP-olosuhteet, ja miten ne liittyvät kaasun moolitilavuuteen?

Miten lasketaan kaasun osapaine?

Mikä on Avogadron laki sanallisesti?

Reaktio 3: 96, 98, 100, 101, 103, 108, 109, 111, 115

Mooli 3: 26, 27, 30, 33, 34, 53, 61

 

Mitä ovat ekso- ja endoterminen reaktio? Miten entalpia muuttuu näissä reaktioissa?

Miten reaktioyhtälön kääntäminen tai kertominen vaikuttaa reaktioentalpiaan?

Miten lasketaan reaktioentalpia Hessin lain avulla?

Reaktio 3: 116, 117, 125, 127, 130, 133, 135

Mooli 3: 106, 110, 111, 116, 125, 127

Miten liike- ja potentiaalienergia ilmenevät molekyylitasolla?

Mikä reaktioyhtälö liittyy metaanihapon muodostumisentalpiaan?

Minkä aineiden muodostumisentalpiat tiedetään ilman mittauksia?

Miten muodostumisentalpioista lasketaan reaktioentalpia?

Miten sidosentalpioiden avulla voidaan arvioida reaktioentalpia?

Reaktio 3: 122, 137, 138, 139, 141, 145, 148

Mooli 3: 118, 120, 124

 

Mitkä asiat vaikuttavat reaktionopeuteen?

Mitä ovat entsyymit ja inhibiittorit?

Miten (t, c)-kuvaajasta määritetään hetkellinen ja keskimääräinen reaktionopeus?

Reaktio 3: 151, 155, 157, 164

Mooli 3: 129, 130, 134

Miten piirretään reaktion etenemistä kuvaava kaavio eksotermiselle reaktiolle? Mitä kaavio kertoo käänteisestä reaktiosta?

Miten törmäysteorian avulla voidaan selittää reaktioiden tapahtumista?

Reaktio 3: 153, 154, 160, 162, 163, 165

Mooli 3: 137

  Reaktio 3: kertaustehtävät 2, 7, 8, 12, 14, 19

Mooli 3: syventävät tehtävät 13, 16, 17

Reaktio 3: kertaustehtävät 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20

Mooli 3: syventävät tehtävät 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19

Kurssikoe(t[telem]us)

 

KE4

 

Mitä tarkoittavat hapetus ja pelkistys? Miten ne liittyvät hapetusluvun muutokseen?

Miten hapetus-pelkistysreaktioita tasapainote­taan puolireaktioiden avulla?

Reaktio 4: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Mooli 4: 22, 26, 28, 35

Miten hapetus-pelkistysreaktioita tasapainote­taan hapetuslukujen avulla?

Reaktio 4: 16, 17, 20, 21, 22

Mooli 4: 29, 31, 34

 

Mikä on galvaanisen kennon toimintaperiaate?

Mitä tapahtuu anodilla ja mitä katodilla?

Mitkä ovat elektrodien varaukset galvaanises­sa kennossa?

Miten normaalipotentiaaleista lasketaan kennopotentiaali?

Mitä jännitesarjasta voidaan päätellä?

Reaktio 4: 26, 27, 28, 29, 30, 32, 40

Mooli 4: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 38, 41

Miten kirjoitetaan kennokaavio?

Millainen on normaalivetyelektrodi?

Mitä normaalipotentiaalin arvo kertoo aineen reaktiivisuudesta?

Miten rauta ruostuu, ja miten metalleja suoja­taan korroosiolta?

Mikä on polttokennon toimintaperiaate?

Reaktio 4: 23, 24, 25, 33, 34, 37

Mooli 4: 37, 40, 42

 

Mikä on elektrolyysikennon toimintaperiaate?

Mitkä ovat elektrodien varaukset elektrolyysi­kennossa?

Miten lasketaan, kuinka pitkään kennon pitää toimia tietyllä virralla, jotta tuotetta syntyy haluttu määrä?

Reaktio 4: 43, 44, 45, 46

Mooli 4: 44, 51, 53, 57

Miten normaalipotentiaaleista päätellään, missä järjestyksessä reaktiot tapahtuvat elektrolyysissä?

Mitkä ovat reaktiotuotteet sulan suolan ja suolan vesiliuoksen elektrolyysissä?

Mitä Faradayn vakio kuvaa?

Reaktio 4: 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 53

Mooli 4: 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 58, 59, 60

Välikoe(t[telem]us)

 

Minkä alkuaineiden oksidit ovat tyypillisesti happamia? Entä emäksisiä? Miten oksidit reagoivat veden kanssa?

Mitä muodostuu, kun karbonaatti liukenee happoon?

Reaktio 4: 61, 68

Mooli 4: 102, 103, 122

Minkälaisia ovat amfoteeristen oksidien reaktiot veden kanssa?

Millä reaktiosarjalla kalsiumkarbonaatin kuumennustuotteesta saadaan taas kalsium­karbonaattia?

Mitä tapahtuu, kun natriumvetykarbonaattia kuumennetaan?

Miten valmistetaan typpi-, rikki- ja fosfori­happoa alkuaineista?

Millainen rakenne on piidioksidilla?

Millä tavoilla metalleja valmistetaan?

Reaktio 4: 56, 58, 63, 64, 75, 76, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 88

Mooli 4: 64, 74, 77, 94, 97, 107, 130

 

Mitä ovat polyadditio ja polykondensaatio?

Miten monomeerien rakenteesta päätellään polymeerin rakenne ja polymeerin rakenteesta monomeerien rakenne?

Reaktio 4: 95, 96, 98, 100

Mooli 4: 142, 144, 146

Miten polymeerejä nimetään?

Mitä vuorovaikutuksia polymeeriketjujen välillä voi olla, ja miten ne vaikuttavat polymeerien ominaisuuksiin?

Mitä eroja on kerta- ja kestomuovien rakenteessa ja ominaisuuksissa?

Reaktio 4: 99, 101, 103, 105, 123, 125, 133, 134, 135

Mooli 4: 138, 141, 145, 148

 

Miten proteiinit muodostuvat? Miten niiden rakennetta voidaan luokitella?

Mitkä tekijät voivat aiheuttaa proteiinien denaturoitumista?

Mitä ovat mono-, di- ja polysakkaridit?

Reaktio 4: 109, 110

Mooli 4: 155, 156

Mitä vuorovaikutuksia proteiineissa esiintyy aminohappojen sivuketjujen välillä?

Millaisia rakenteita on tärkkelyksessä ja selluloosassa?

Miten glukoosi ja fruktoosi eroavat toisistaan?

Millaisia ovat nukleiinihappojen rakenteet?

Mitä ovat komposiitit?

Reaktio 4: 113, 116, 117

Mooli 4: 157, 160

  Reaktio 4: kertaustehtävät 1, 5, 6, 7, 15

Mooli 4: syventävät tehtävät 5, 7, 19, 28

Reaktio 4: kertaustehtävät 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14

Mooli 4: syventävät tehtävät 6, 10, 16, 24, 25

Kurssikoe(t[telem]us)

 

KE5

 

Miten reaktioyhtälöstä kirjoitetaan tasapaino­vakio?

Mitä tasapainovakion suuruus kuvaa?

Mikä tasapainovakiolle tulee haluttaessa yksiköksi?

Miten tasapainovakio lasketaan, kun tunnetaan konsentraatiot tasapainossa? Entä kun tunne­taan lähtökonsentraatiot ja jokin tasapaino­konsentraatio?

Miten lasketaan tasapainokonsentraatiot, kun tunnetaan lähtökonsentraatiot ja tasapaino­vakio?

Reaktio 5: 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20

Mooli 5: 13, 14, 15, 18, 20, 21

Miten tasapainovakio liittyy etenevän ja palautuvan reaktion nopeuksiin?

Miten kiinteät aineet näkyvät tasapaino­vakiossa?

Millainen on tasapainovakio osapaineiden avulla esitettynä?

Mitä reaktio-osamäärästä voidaan päätellä?

Reaktio 5: 4, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 19

Mooli 5: 8, 9, 11, 12, 22, 24, 25, 26

 

Miten Le Chatelier’n periaate toimii, kun aineita lisätään tai poistetaan, kun tilavuutta pienennetään tai kun lämpötilaa nostetaan?

Reaktio 5: 21, 22

Mooli 5: 29, 34

Miten tasapainovakion lausekkeesta päätellään, mikä vaikutus astian kokoon puristamisella on tasapainoon?

Reaktio 5: 27, 31, 32

Mooli 5: 32, 35

 

Miten kirjoitetaan happo- tai emäsvakion lauseke?

Mitä tarkoitetaan vahvalla ja heikolla hapolla (tai emäksellä)?

Mitä hapon vahvuus kertoo vastinemäksen vahvuudesta?

Reaktio 5: 34, 40, 45, 49, 50, 51

Mooli 5: 37, 38, 39, 40, 41, 44

Mikä on hapon tai emäksen ionisoitumisasteen lauseke?

Mitkä seikat vaikuttavat hapon tai emäksen vahvuuteen?

Miten fenolin happamuutta voidaan selittää resonanssirakenteilla?

Reaktio 5: 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 52, 53, 54, 55, 56

Mooli 5: 42, 43, 63, 64, 65

 

Miten määritellään pH? Entä pOH? Miten ne voidaan laskea toisistaan?

Miten pH:sta lasketaan oksoniumionin konsentraatio?

Miten pH-arvot pyöristetään?

Mikä on veden ionitulon lauseke, ja mihin reaktioon se liittyy?

Miten lasketaan heikon hapon tai emäksen vesiliuoksen pH?

Reaktio 5: 60, 61, 62, 63, 65, 67, 72, 73, 74

Mooli 5: 45, 46, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 61

Miten lasketaan vastinemäksen emäsvakion arvo?

Miten lasketaan neutraalin vesiliuoksen pH?

Milloin pH-laskuissa voidaan approksimoida?

Millaisia ovat monenarvoiset hapot?

Reaktio 5: 58, 59, 66, 68, 70, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 86, 90, 91, 92, 96, 97, 98

Mooli 5: 47, 48, 57, 60, 62, 93

Välikoe(t[telem]us)

 

Mitä tapahtuu, kun happo neutraloi emäksen?

Miten lasketaan pH neutraloitumisen jälkeen?

Reaktio 5: 104, 105, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 122

Mooli 5: 82, 85

Pitääkö neutraloitumisessa jommankumman osapuolen olla vahva?

Reaktio 5: 114, 119, 120, 124

Mooli 5: 86, 88

 

Mihin puskuriliuoksen toiminta perustuu?

Milloin puskuriliuos toimii parhaiten?

Miten käytetään Hendersonin ja Hasselbalchin yhtälöä puskuriliuoksen pH:n selvittämiseen?

Reaktio 5: 128, 129, 130, 132, 136

Mooli 5: 68, 69

Millä kahdella tavalla puskuriliuos voidaan valmistaa?

Miten lasketaan happo- tai emäslisäyksen vaikutus puskuriliuoksen pH-arvoon?

Reaktio 5: 127, 131, 133, 135, 137, 138

Mooli 5: 66, 70, 71

 

Miten piirretään heikon hapon titrauskäyrä, kun tiedetään emäslisäysten jälkeiset pH:t?

Miten valitaan sopiva indikaattori happo-emästitraukseen?

Reaktio 5: 85, 89, 140, 141, 146

Mooli 5: 84, 95

Miten pKa-arvosta päätellään, missä muodossa heikko happo tai emäs pääasiallisesti esiintyy tietyssä pH:ssa?

Miten piirretään vahvan hapon titrauskäyrä laskennallisesti? Entä heikon hapon?

Reaktio 5: 87, 88, 93, 94, 144, 145, 147, 148

Mooli 5: 75, 89, 90, 91, 98

 

Miten kirjoitetaan niukkaliukoisen suolan liukenemisreaktio ja liukoisuustulon lauseke?

Mikä yhteys liukoisuustulon ja liukoisuuden välillä on? Miten liukoisuustulon avulla lasketaan ionien tasapainopitoisuuksia?

Miten muutetaan liukoisuus yksikköjen mol/dm3, g/dm3 ja g / 100 mL välillä?

Reaktio 5: 158, 159, 163, 166, 167

Mooli 5: 101, 104, 107

Millaiset suolat ovat aina runsasliukoisia ja millaiset yleensä niukkaliukoisia?

Millä keinoilla suolan liukoisuuteen voidaan vaikuttaa?

Miten liukoisuustulolaskuissa näkyy yhteisen ionin vaikutus?

Reaktio 5: 154, 157, 161, 162, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 179

Mooli 5: 105, 108, 109

 

Miten ionitulon avulla selvitetään, saostuuko suolaa?

Reaktio 5: 180, 181, 183, 184, 187

Mooli 5: 110, 111, 112

Kun suolaa saostuu, miten lasketaan ionien tasapainokonsentraatiot?

Reaktio 5: 185, 188, 189

Mooli 5: 114, 115, 117

  Reaktio 5: kertaustehtävät 4, 9, 13, 14, 15

Mooli 5: syventävät tehtävät 2, 3, 11, 13, 16, 21, 25

Reaktio 5: kertaustehtävät 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11

Mooli 5: syventävät tehtävät 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 26

Kurssikoe(t[telem]us)

Ota kantaa