Lukiokemian oppimispolkuja (LOPS 2015)

Aikataulu Perus teellinen

KE1

 

Millaisista hiukkasista atomi koostuu?

Miten järjestysluvusta ja massaluvusta selvite­tään protonien ja neutronien lukumäärät?

Miten määritellään alkuaine?

Mitä ovat isotoopit?

Miten lasketaan elektronien lukumäärä atomis­sa tai ionissa?

Mikä on anioni ja mikä on kationi?

Mooli 1:
3.4, 3.5, 3.6, 3.14

Lukion kemia 1:
3, 40, 41

Mitä suuruusluokkaa ovat atomin ja ytimen säde ja massa?

 

Mitä ovat jaksollisen järjestelmän jaksot ja ryhmät?

Mikä alkuaine on rakenteeltaan 1s2 2s2 2p4?

Missä ovat jaksollisessa järjestelmässä s-, p-, d- ja f-lohko, ja mistä niiden nimet tulevat?

Miten jaksollisesta järjestelmästä katsotaan atomin ulkoelektronien lukumäärä?

Mitä on elektronegatiivisuus, ja miten se muuttuu, kun kuljetaan jaksollisessa järjestel­mässä vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas?

Mooli 1: 3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 4.21

Lukion kemia 1: 52, 53, 60

Mikä on atomin viritystila, ja miten se voi purkautua?

Mitä alkuaineita voi tunnistaa liekkikokeilla?

Mooli 1: 3.12, 3.16

 

Mikä on kovalenttinen sidos?

Miten elektronegatiivisuus liittyy poolisuu­teen?

Mitkä seuraavista alkuaineista aiheuttavat molekyyliyhdisteisiin poolisuutta: hiili, vety, typpi, happi, fluori, kloori?

Miten poolisuus liittyy liukoisuuteen?

Mooli 1:
4.23

Lukion kemia 1: 85, 88, 89

Kuinka monta sidosta hiili, vety, typpi ja happi tavallisesti muodostavat molekyyliyhdisteissä, ja miten asia voidaan päätellä ulkoelektronien lukumäärästä?

Ovatko CO2, CH3OCH3, CCl4 ja CHCl=CHCl poolisia?

Mooli 1: 4.6, 4.19, 4.24, 4.25

Lukion kemia 1: 84, 90

 

Miten metallit ja epämetallit sijoittuvat jaksollisessa järjestelmässä?

Millaisia ovat metalli- ja ionisidos? Entä kovalenttinen hila?

Mitä allotrooppeja on hiilellä?

Mooli 1: 4.7, 4.9, 4.15, 4.16, 4.27, 4.28

Lukion kemia 1: 66, 67, 68, 72, 76, 94, 95

Mitkä alkuaineet ovat puolimetalleja?

Miten epäorgaanisia yhdisteitä nimetään?

Mitä nimiä tavallisimmilla ioneilla on?

Millainen on amorfinen aine?

Millä alkuaineilla on allotrooppeja? Millaisia?

Millainen rakenne on piidioksidilla?

Mooli 1: 4.14, 4.17, 4.18

Lukion kemia 1: 54, 55, 69, 70, 71, 100, 101

Välikoe(t[telem]us)

 

Minkälainen rakenne tarvitaan dispersiovuoro­vaikutukseen, dipoli-dipolivuorovaikutukseen ja vetysidoksiin?

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja niiden välisten muutosten nimitykset?

Millä tavalla yhdisteen olomuoto riippuu lämpötilasta ja vuorovaikutuksista?

Mooli 1: 2.2, 2.5, 2.7, 4.8, 4.11, 4.29, 4.31, 4.32, 4.35, 4.47

Lukion kemia 1: 17, 20, 97, 104, 105, 110, 111, 113, 116, 118

Miten molekyylien väliset vuorovaikutukset vaikuttavat vesiliukoisuuteen?

Miten molekyylin koko ja muoto vaikuttavat yhdisteen sulamis- ja kiehumispisteisiin?

Mooli 1: 5.6, 4.30, 4.41, 4.42, 4.44, 4.46

Lukion kemia 1: 108, 117

 

 

 

Mitä ovat homo- ja heterogeeniset seokset?

Mikä on faasi?

Miten ja mihin perustuen aineita erotetaan toisistaan haihdutuksessa, suodatuksessa, tislauksessa ja uutossa?

Mooli 1: 2.20, 2.21

Lukion kemia 1: 14

Miten kromatografiset menetelmät toimivat?

Mitä on sentrifugointi?

Mitä ovat kolloidit?

Millaisia seoksia ovat liete, vaahto ja emulsio?

Mooli 1: 2.16

Lukion kemia 1: 16

 

Miten ioni-dipolivuorovaikutus liittyy liukene­miseen?

Millainen on kylläinen liuos?

Mitä on kidevesi, ja miten se voidaan poistaa?

Miten pesuaineet toimivat?

Mooli 1: 5.4, 5.5, 5.8

Lukion kemia 1: 124

Miten lämpötila vaikuttaa suolojen ja kaasujen vesiliukoisuuteen?

Mitä ovat diffuusio ja osmoosi?

Mitä on hygroskooppisuus?

Mitä erikoista on veden tiheydessä eri lämpö­tiloissa?

Mitä tarkoitetaan veden kovuudella?

Mitä ovat pintajännitys ja kapillaari-ilmiö?

Mooli 1: 5.2, 5.9

Lukion kemia 1: 121, 128

Kurssikoe(t[telem]us)

 

KE2

 

Mitä tarkoittavat mooli ja moolimassa?

Miten lukumäärästä lasketaan ainemäärä ja ainemäärästä lukumäärä?

Miten lasketaan yhdisteen moolimassa?

Miten ainemäärän yhtälöstä ratkaistaan massa tai moolimassa?

Mooli 2: 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17

Lukion kemia 2: 2, 3, 4, 6, 8

Miten isotooppien osuuksista lasketaan alku­aineen suhteellinen atomimassa?

Mihin massaan suhteelliset atomimassat on kiinnitetty?

Mooli 2: 1.3, 1.4, 1.5, 1.16, 1.18

Lukion kemia 1: 42, 43

Lukion kemia 2: 9, 11, 12, 24

 

Miten lasketaan liuoksen konsentraatio?

Mitä tarkoittaa liuoksen tiheys?

Miten laimennetaan konsentraatiosta 1 M konsentraatioon 0,154 M?

Mooli 2: 1.20, 1.21, 1.22, 1.26, 1.32, 1.33, 1.34

Lukion kemia 2: 14, 16

Miten muutetaan pitoisuuksien mol/dm3 ja g/dm3 välillä?

Mikä ero on liuoksen pitoisuudella (g/dm3) ja tiheydellä (g/dm3)?

Miten valmistetaan vaihe vaiheelta litra suola­liuosta, jonka pitoisuus on 2 mol/dm3?

Mooli 2: 1.23, 1.24, 1.30

Lukion kemia 2: 15, 17

 

Miten lasketaan seoksen massa- tai tilavuus­prosenttiosuus?

Mooli 1: 2.23, 2.27, 2.28, 2.32, 1.27, 1.28

Lukion kemia 2: 18

Miten laimennetaan massaosuudesta 10 % massaosuuteen 0,9 %?

Mitä ovat ja ppm?

Miten valmistetaan liuos, jonka pitoisuus on 4,7 % til.?

Mooli 1: 5.14, 5.15, 5.16, 5.19, 5.20, 5.21

Mooli 2: 1.35

Välikoe(t[telem]us)

 

Miten piirretään viivakaavoja?

Kuinka viivakaavasta selvitetään molekyyli­kaava?

Minkä näköisiä ovat rakenteeltaan aldehydi, alkaani, alkeeni, alkyyni, alkoholi, amidi, amiini, aminohappo, eetteri, esteri, fenoli, heterosyklinen yhdiste, karboksyylihappo, karbonyyliyhdiste ja ketoni?

Millaisiin rakenteisiin liittyvät käsitteet primaarinen, sekundaarinen ja tertiaarinen?

Millä etuliitteillä ilmaistaan 1–10 hiiliatomin lukumäärä?

Mitä ovat tyydyttyneet, tyydyttymättömät ja aromaattiset hiilivedyt?

Mooli 2: 2.2, 2.3, 2.4, 2.12, 2.14, 2.16, 2.17, 2.31, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10

Lukion kemia 2: 72, 79

Millä alkuaineilla rakennekaavaan voidaan piirtää sidoksiin osallistumattomia elektroni­pareja? Missä tilanteissa niiden määrä eroaa tavanomaisesta?

Miten tulkitaan yksirivisiä rakennekaavoja, kuten CH3(CH2)2C(OH)(CH3)CHO?

Minkä näköisiä ovat alifaattinen yhdiste, anhydridi, haloalkaani, nitriili ja tioli?

Mitkä funktionaaliset ryhmät poikkeavat nimiltään vastaavista yhdisteryhmistä?

Mitä ovat kahden- ja kolmenarvoiset alko­holit?

Millaisia ovat konjugoituneet kaksoissidokset?

Minkä näköisiä ovat rakenteeltaan vahat?

Mooli 2: 2.13, 2.15, 2.19, 2.26, 2.29, 2.30, 2.33, 2.36, 2.37, 3.15

Lukion kemia 2: 74, 78, 80, 81, 87

 

Miten nimetään hiilivetyjä? Entä alkoholeja, amiineja ja karbonyyliyhdisteitä?

Mooli 2: 2.20, 2.21, 2.22

Lukion kemia 2: 40, 48, 60, 70, 73

Miten nimetään usean funktionaalisen ryhmän yhdisteitä?

Mitä triviaalinimiä tavallisilla yhdisteillä on?

Mitä tarkoittavat nimitykset bentsyyli, fenyyli, nitro, iso, sek ja tert?

Lukion kemia 2: 90

 

Miten lasketaan suhdekaava, kun yhdisteestä on 11,2 % vetyä ja 88,8 % happea?

Miten suhdekaavasta saadaan moolimassan avulla molekyylikaava?

Mooli 2: 3.1, 3.2, 3.3, 3.5

Lukion kemia 2: 19, 20, 21, 22, 25

Miten lasketaan suhdekaava, kun 12 g yhdis­tettä tuottaa palaessaan 23 g hiilidioksidia ja 14 g vettä?

Milloin suhdekaavasta nähdään, että se on sama kuin molekyylikaava?

Mooli 2: 3.4, 3.6

Lukion kemia 2: 23, 26

 

Mitkä ovat rakenneisomerian lajit?

Mitkä ovat pentaanin isomeerit? Entä propeenin ja dietyylieetterin?

Mooli 2: 3.11, 3.12, 3.13, 3.14

Lukion kemia 2: 35, 36, 37, 84

Miten orgaanisen yhdisteen molekyylikaavasta päätellään renkaiden ja moninkertaisten sidosten lukumäärä?

Mitä tarkoittavat orto, meta ja para?

Lukion kemia 2: 41, 42

 

Miten rakennekaavasta tunnistetaan, onko atomin hybridisoituminen sp3, sp2 tai sp?

Mikä on σ- ja π-sidosten lukumäärä yksin­kertaisissa sidoksissa, kaksoissidoksissa ja kolmoissidoksissa?

Mooli 2: 2.8, 2.9, 2.10, 4.5

Lukion kemia 2: 57, 58, 59

Miten sp3-, sp2– ja sp-hybridiorbitaalit sijoittu­vat avaruudellisesti?

Millä tavalla hybridiorbitaalit muodostetaan atomiorbitaaleista? Mikä merkitys on jäljelle jäävillä orbitaaleilla?

Miten hybridiorbitaaleilla ja σ- ja π-sidoksilla voidaan kuvata bentseeniä?

Mooli 2: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Lukion kemia 2: 27, 32, 34, 66, 100

 

Mitkä ovat avaruusisomerian lajit?

Mitä avaruusisomeriaa esiintyy but-1-eenilla, but-2-eenilla, 3-jodibut-1-eenilla ja 3-metyyli-but-1-eenilla?

Millainen on kiraalinen molekyyli, ja mikä on raseeminen seos?

Mooli 2: 4.7, 4.12, 4.13, 4.16, 4.18

Lukion kemia 2: 101, 103, 105

Millaista isomeriaa on sykloheksaanissa ja 1,2-dikloorisykloheksaanissa?

Mitä ovat E/Z-isomeerit?

Mihin ominaisuuksiin optinen aktiivisuus vaikuttaa?

Millaista tietoa antavat massa-, infrapuna- ja NMR-spektrit?

Mooli 2: 3.17, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14, 4.15, 4.17

Lukion kemia 2: 102, 104, 106, 107, 108

 

Mitä ovat mono-, di- ja polysakkaridit?

Mitä ovat rasvat ja lipidit?

Minkä näköisiä ovat tyydyttyneet ja tyydytty­mättömät rasvahapot?

Miten proteiinit muodostuvat? Miten niiden rakennetta voidaan luokitella?

Mitkä tekijät voivat aiheuttaa proteiinien denaturoitumista?

Mooli 2: 5.6, 5.12, 5.19, 5.23

Millaisia rakenteita on tärkkelyksessä ja selluloosassa?

Miten glukoosi ja fruktoosi eroavat toisistaan?

Miten aminohapot muodostavat kahtaisionin?

Mitä vuorovaikutuksia proteiineissa esiintyy aminohappojen sivuketjujen välillä?

Millaisia ovat nukleiinihappojen rakenteet?

Mooli 2: 5.10, 5.13, 5.16, 5.20, 5.21, 5.22, 5.24, 5.27, 5.29, 5.31

Kurssikoe(t[telem]us)

 

KE3

 

Mitä olomuotomerkintöjä reaktioyhtälöissä voidaan käyttää?

Miten tasapainotetaan orgaanisen yhdisteen palamisreaktio?

Miten reaktioyhtälön kertoimien avulla selvi­tetään lähtöaineen määrä, kun tuotteen määrä tai titrausliuoksen kulutus tunnetaan?

Mooli 3: 1.8, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.17

Lukion kemia 3: 11, 12, 14, 15, 35, 41

Miten voidaan palamisreaktioissa perustella merkintää H2O(g) tai H2O(l)?

Mooli 3: 1.7, 1.11, 1.18, 2.7, 2.19, 2.20, 2.22

 

Miten selvitetään reaktion rajoittava tekijä?

Mooli 3: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

Lukion kemia 3: 39

Miten prosenttinen saanto lasketaan?

Mooli 3: 1.12, 1.16, 3.6

Lukion kemia 3: 30, 34

 

Miten ideaalikaasun tilanyhtälöstä ratkaistaan tilavuus?

Miten muutetaan baarit pascaleiksi ja litrat kuutiometreiksi?

Miten valitaan sopiva kaasuvakio?

Mooli 3: 3.13, 3.14, 3.16

Lukion kemia 3: 20, 22, 23

Mitä ovat NTP-olosuhteet, ja miten ne liittyvät kaasun moolitilavuuteen?

Miten lasketaan kaasun osapaine?

Mikä on Avogadron laki sanallisesti?

Mooli 3: 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.15

Lukion kemia 3: 24, 25, 26, 27

 

Mitä ovat ekso- ja endoterminen reaktio? Miten entalpia muuttuu näissä reaktioissa?

Miten reaktioyhtälön kääntäminen tai kertominen vaikuttaa reaktioentalpiaan?

Miten lasketaan reaktioentalpia Hessin lain avulla?

Mooli 3: 1.1, 5.1, 5.6, 5.19, 5.20

Miten liike- ja potentiaalienergia ilmenevät molekyylitasolla?

Mikä reaktioyhtälö liittyy metaanihapon muodostumisentalpiaan?

Minkä aineiden muodostumisentalpiat tiedetään ilman mittauksia?

Miten muodostumisentalpioista lasketaan reaktioentalpia?

Miten sidosentalpioiden avulla voidaan arvioida reaktioentalpia?

Miten entalpian ja entropian avulla selvitetään, tapahtuuko reaktio itsestään?

Mooli 3: 1.2, 1.5, 5.3, 5.4, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.16, 5.21, 5.26

Lukion kemia 3: 48, 49, 53, 56, 57, 62, 67, 68

Välikoe(t[telem]us)

 

Miten hapot ja emäkset reagoivat keskenään ja veden kanssa?

Miten saostumista voidaan käyttää aineiden määrittämiseen?

Mooli 3: 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14

Lukion kemia 3: 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84

Miten protoninsiirtoreaktio piirretään kaare­vien nuolien avulla?

Millaiset suolat ovat aina runsasliukoisia ja millaiset yleensä niukkaliukoisia?

Millä reaktiosarjalla kalsiumkarbonaatin kuumennustuotteesta saadaan taas kalsium­karbonaattia?

Mitä tapahtuu, kun natriumvetykarbonaattia kuumennetaan?

Mooli 3: 2.11, 2.12, 2.15, 2.16, 2.17

Lukion kemia 3: 86, 110, 113, 114

 

Mitkä orgaaniset yhdisteryhmät hapettuvat ja mitkä pelkistyvät? Mitä ovat tuotteet?

Mitkä orgaaniset ryhmät ovat happamia ja mitkä emäksisiä?

Mitä ovat tuotteet kloorin ja etaanin välisessä korvautumisreaktiossa?

Mooli 3: 4.1, 4.2, 4.3, 4.9

Miten orgaanisissa hapetusreaktioissa käy yhdisteen hapen ja vedyn määrille?

Mitä hapettimia ja pelkistimiä orgaanisessa kemiassa käytetään?

Mitä syntyy, kun jodimetaani reagoi natrium­hydroksidin tai ammoniakin kanssa?

Mitä substituutioita bentseenille voi tapahtua?

Millainen on alkaanin halogeenisubstituution mekanismi?

Mooli 3: 4.4, 4.5, 4.7, 4.10, 4.11, 4.12

Lukion kemia 3: 89, 90, 99

 

Mitkä ovat tuotteet, kun H2, Cl2, HCl ja H2O liittyvät kaksoissidokseen?

Mikä on Markovnikovin sääntö?

Mitä syntyy, kun alkoholista lohkeaa vettä?

Mooli 3: 4.13, 4.14, 4.17, 4.18

Lukion kemia 3: 88, 95, 96

Mitä aineita voidaan liittää kolmoissidokseen?

Mitä ovat hydraus ja hydratoiminen?

Mitä reagensseja tarvitaan veden tai vety­halogenidin eliminoitumiseen?

Milloin eliminaatiotuotteita voi olla useita?

Millä Markovnikovin sääntö selittyy?

Mooli 3: 4.15, 4.16, 4.20

Lukion kemia 3: 92, 93, 94, 97

 

Millaisia kondensaatioreaktioita on olemassa?

Mikä on kondensaation käänteisreaktio?

Mooli 3: 4.21, 4.23, 4.24, 4.25

Lukion kemia 3: 103, 104

Mitä voi tapahtua etanolille rikkihapon läsnä ollessa?

Millaisissa olosuhteissa esteriryhmä hajoaa?

Miten rasvoista valmistetaan saippuaa?

Mooli 3: 4.22, 4.26, 4.29, 4.30, 4.31

Lukion kemia 3: 102, 105, 106§

Kurssikoe(t[telem]us)

KE4

 

Mikä hapetusluku on tavallisesti vedyllä, hapella, alkalimetallilla ja maa-alkalimetallilla sekä vapaalla alkuaineella?

Miten lasketaan hiilen hapetusluku CO2:ssa, Na2CO3:ssa ja HCO3:ssa?

Mitä tarkoittavat hapetus ja pelkistys? Miten ne liittyvät hapetusluvun muutokseen?

Mooli 4: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5

Mitä poikkeuksia on vedyn ja hapen hapetus­luvuissa?

Miten lasketaan yksittäisten atomien hapetus­luvut CH3CH2OH:ssa?

Mooli 4: 2.2

 

Miten hapetus-pelkistysreaktioita tasapainote­taan puolireaktioiden avulla?

Mooli 4: 2.6, 2.8

Miten hapetus-pelkistysreaktioita tasapainote­taan hapetuslukujen avulla?

Mooli 4: 2.9, 2.10, 2.11, 4.26

 

Mitä jännitesarjasta voidaan päätellä?

Mikä on galvaanisen kennon toimintaperiaate?

Mitä tapahtuu anodilla ja mitä katodilla?

Mitkä ovat elektrodien varaukset galvaanises­sa kennossa?

Miten normaalipotentiaaleista lasketaan kennopotentiaali?

Mooli 4: 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.20, 2.24

Miten kirjoitetaan kennokaavio?

Millainen on normaalivetyelektrodi?

Mitä normaalipotentiaalin arvo kertoo aineen reaktiivisuudesta?

Miten rauta ruostuu, ja miten metalleja suoja­taan korroosiolta?

Mikä on polttokennon toimintaperiaate?

Mooli 4: 2.12, 2.17, 2.19, 2.23, 2.26, 2.27, 2.28, 4.7, 4.9

 

Mikä on elektrolyysikennon toimintaperiaate?

Mitkä ovat elektrodien varaukset elektrolyysi­kennossa?

Miten lasketaan, kuinka pitkään kennon pitää toimia tietyllä virralla, jotta tuotetta syntyy haluttu määrä?

Mooli 4: 2.30, 2.32, 2.39, 2.41, 2.43, 2.44, 2.45

Miten normaalipotentiaaleista päätellään, missä järjestyksessä reaktiot tapahtuvat elektrolyysissä?

Mitkä ovat reaktiotuotteet sulan suolan ja veteen liuotetun suolan elektrolyysissä?

Mitä Faradayn vakio kuvaa?

Mooli 4: 2.33, 2.34, 2.35, 2.37, 2.38, 2.42, 2.46, 2.47

Välikoe(t[telem]us)

 

Mikä on atomin ja siitä muodostuneiden kationin ja anionin suuruusjärjestys?

Miten ja miksi atomisäde, ionisoitumisenergia ja elektroniaffiniteetti muuttuvat jaksoissa ja ryhmissä liikuttaessa?

Mooli 4: 1.10, 1.13, 1.15, 1.17

Lukion kemia 1: 56, 58, 63

Mitä ovat Paulin kieltosääntö ja Hundin sääntö?

Miten selvitetään arseenin (Z = 33) täydellinen elektronirakenne ilman jaksollista järjestelmää ja jaksollisen järjestelmän avulla? Miten rakenne esitetään lyhyesti jalokaasurakenteen avulla?

Mitä arvoja atomin elektronien kvanttiluvut voivat saada?

Miten saman alkuaineen eri ionisoitumis­energiat riippuvat alkuaineen paikasta jaksollisessa järjestelmässä?

Miksi typellä on suurempi ensimmäinen ionisoitumisenergia kuin hapella?

Mitä erikoista on kromin ja kuparin elektroni­rakenteissa?

Millaisia ovat siirtymämetalli-ionien elektroni­rakenteet?

Millaisia ovat kompleksiyhdisteet?

Mooli 4: 1.12, 1.14, 1.16, 4.15, 4.16, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24

Lukion kemia 1: 59, 62, 65

 

Minkä alkuaineiden oksidit ovat tyypillisesti happamia? Entä emäksisiä? Miten oksidit reagoivat veden kanssa?

Mitä muodostuu, kun karbonaatti liukenee happoon?

Mooli 4: 1.19

Minkälaisia ovat amfoteeristen oksidien reaktiot veden kanssa?

Miten valmistetaan typpi-, rikki- ja fosfori­happoa alkuaineista?

Millä tavoilla metalleja valmistetaan?

Mooli 4: 1.20, 4.3, 4.10, 4.13, 4.14

 

Miten reaktiosarjassa selvitetään lähtöaineen määrästä lopputuotteen määrä laskemalla reaktioyhtälöitä yhteen?

Mooli 4: 3.1, 3.5

Miten reaktiosarjassa selvitetään lähtöaineen määrästä lopputuotteen määrä laskematta reaktioyhtälöitä yhteen?

Miten kahden aineen seoksen koostumus selvitetään kahden reaktioyhtälön avulla?

Mooli 4: 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 4.27

 

Mitä ovat polyadditio ja polykondensaatio?

Miten monomeerien rakenteesta päätellään polymeerin rakenne ja polymeerin rakenteesta monomeerien rakenne?

Mooli 4: 5.3, 5.15, 5.18

Miten polymeerejä nimetään?

Mitä vuorovaikutuksia polymeeriketjujen välillä voi olla, ja miten ne vaikuttavat polymeerien ominaisuuksiin?

Mitä eroja on kerta- ja kestomuovien rakenteessa ja ominaisuuksissa?

Mooli 4: 5.4, 5.8, 5.9, 5.11, 5.16, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22

Kurssikoe(t[telem]us)

KE5

 

Mitkä asiat vaikuttavat reaktionopeuteen?

Mitä ovat entsyymit ja inhibiittorit?

Miten (t, c)-kuvaajasta määritetään hetkellinen ja keskimääräinen reaktionopeus?

Mooli 5: 1.2, 1.3, 1.11, 1.14

Miten piirretään reaktion etenemistä kuvaava kaavio eksotermiselle reaktiolle? Mitä kaavio kertoo käänteisestä reaktiosta?

Miten törmäysteorian avulla voidaan selittää reaktioiden tapahtumista?

Mooli 5: 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.19

 

Miten reaktioyhtälöstä kirjoitetaan tasapaino­vakio?

Mitä tasapainovakion suuruus kuvaa?

Mikä tasapainovakiolle tulee haluttaessa yksiköksi?

Miten tasapainovakio lasketaan, kun tunnetaan konsentraatiot tasapainossa? Entä kun tunne­taan lähtökonsentraatiot ja jokin tasapaino­konsentraatio?

Miten lasketaan tasapainokonsentraatiot, kun tunnetaan lähtökonsentraatiot ja tasapaino­vakio?

Mooli 5: 2.12, 2.13, 2.15, 3.2, 3.3, 3.7, 3.18, 3.19

Miten tasapainovakio liittyy etenevän ja palautuvan reaktion nopeuksiin?

Miten kiinteät aineet näkyvät tasapaino­vakiossa?

Millainen on tasapainovakio osapaineiden avulla esitettynä?

Mitä reaktio-osamäärästä voidaan päätellä?

Mooli 5: 2.1, 2.2, 2.5, 2.14, 2.16, 3.8, 3.9, 3.12, 3.15, 3.16, 3.21, 3.23, 3.25

 

Miten Le Chatelier’n periaate toimii, kun aineita lisätään tai poistetaan, kun tilavuutta pienennetään tai kun lämpötilaa nostetaan?

Mooli 5: 2.20, 2.21, 2.22

Miten tasapainovakion lausekkeesta päätel­lään, mikä vaikutus astian kokoon puristami­sella on tasapainoon?

Mooli 5: 2.24, 2.25, 2.28

Välikoe(t[telem]us)

 

Miten kirjoitetaan happo- tai emäsvakion lauseke?

Mitä tarkoitetaan vahvalla ja heikolla hapolla (tai emäksellä)?

Mitä hapon vahvuus kertoo vastinemäksen vahvuudesta?

Mooli 5: 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.13, 4.15

Mikä on hapon tai emäksen ionisoitumisasteen lauseke?

Mitkä seikat vaikuttavat hapon tai emäksen vahvuuteen?

Miten fenolin happamuutta voidaan selittää resonanssirakenteilla?

Mooli 5: 4.1, 4.4, 4.6, 4.14, 4.16

 

Miten määritellään pH? Entä pOH? Miten ne voidaan laskea toisistaan?

Miten pH:sta lasketaan oksoniumionin konsentraatio?

Miten pH-arvot pyöristetään?

Mikä on veden ionitulon lauseke, ja mihin reaktioon se liittyy?

Miten lasketaan heikon hapon tai emäksen vesiliuoksen pH?

Mooli 5: 5.2, 5.4, 5.6, 5.7, 5.15, 5.16, 5.19

Miten lasketaan vastinemäksen emäsvakion arvo?

Miten lasketaan neutraalin vesiliuoksen pH?

Milloin pH-laskuissa voidaan approksimoida?

Millaisia ovat monenarvoiset hapot?

Mooli 5: 5.1, 5.3, 5.8, 5.12, 5.17, 5.18, 5.20, 5.22

 

Miten lasketaan pH neutraloitumisen jälkeen?

Miten piirretään heikon hapon titrauskäyrä, kun tiedetään emäslisäysten jälkeiset pH:t?

Miten valitaan sopiva indikaattori happo-emästitraukseen?

Mooli 5: 4.17, 4.18, 4.23, 5.34, 5.39, 5.40

Pitääkö neutraloitumisessa jommankumman osapuolen olla vahva?

Miten pKa-arvosta päätellään, missä muodossa heikko happo tai emäs pääasiallisesti esiintyy tietyssä pH:ssa?

Miten piirretään vahvalle hapolle titrauskäyrä laskennallisesti? Entä heikolle hapolle?

Mooli 5: 4.20, 4.21, 4.25, 5.38

 

Mihin puskuriliuoksen toiminta perustuu?

Milloin puskuriliuos toimii parhaiten?

Miten käytetään Hendersonin ja Hasselbalchin yhtälöä puskuriliuoksen pH:n selvittämiseen?

Mooli 5: 4.27, 4.29, 5.24, 5.25

Millä kahdella tavalla puskuriliuos voidaan valmistaa?

Miten lasketaan happo- tai emäslisäyksen vaikutus puskuriliuoksen pH-arvoon?

Mooli 5: 4.28, 4.32, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30

 

Miten kirjoitetaan niukkaliukoisen suolan liukenemisreaktio?

Millä keinoilla liukoisuustasapainoon voidaan vaikuttaa?

Mooli 5: 2.8, 2.9, 2.10

Miten kirjoitetaan niukkaliukoisen suolan liukoisuustulon lauseke?

Mikä yhteys liukoisuustulon ja liukoisuuden välillä on?

Miten liukoisuustulon avulla lasketaan ionien tasapainopitoisuuksia tai tutkitaan, saostuuko suolaa?

Mooli 5: 2.11

Kurssikoe(t[telem]us)

Ota kantaa